17 Eylül 2009 Perşembe

Ünite:2- 7.Sınıf - Ülkemizde Nüfus - Test: 1


1) Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmak­tadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bil­giyi desteklemez?

A) Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması

B) Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarıl­ması

C) İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi

D) Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

2) Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşit­li sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması B) Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanak­larının olması

C) Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

3) Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim
kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi
tesisi bulunmamaktadır.

Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına

C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

4) Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentle­re büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin ne­denleri arasında yer almaz?

A) Gelişmiş iş imkânları B) Eğitim olanakları C) Sağlık hizmetleri D) Barınma ihtiyaçları

5) Ürgüp; 11 han, 435 dükkân, 22 cami, 7 med­rese ve 2 kiliseye sahip Nevşehir'in 20 km do­ğusunda Kapadokya Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden biridir. Ürgüp'ün nüfusu nisan ayından ekim ayının sonuna kadar yoğunluk kazanır.

Bu bilgiye dayanarak Ürgüp'ün nüfusu­nun mevsimden mevsime değişiklik gös­termesinin en önemli nedeni aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A) Bu yörede bağcılığın önemli geçim kaynağı olması B) Tarihi ve turistik özelliklere sahip olması

C) Sönmüş volkanik dağlara sahip olması D) Masal ve destanlarda abartılarak anlatılması

6) Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekon­dulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

A) Kuzeydoğu Anadolu B) Ege Denizi kıyıları C) Marmara Denizi çevresi. D) Türkiye'nin güney kıyıları

7) İstanbul'un yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ticari faaliyetlerin yaygın olması B) Ulaşım koşullarının elverişli olması

C) İş bulma olanaklarının fazla olması D) Tarıma elverişli arazilerin fazla olması

8) Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi, son yıllarda devlet vatandaş iş birliğine örnek olarak gösterilebilir?

A) Seçim dönemlerinde vatandaşların oy kullanması

B) Askerlik çağına gelen vatandaşların vatani görevle­rini yerine getirmesi

C) Temel eğitime destek projesi kapsamında bazı va­tandaşların okul yaptırması

D) Sanayi malı üretimi fazla olan fabrika sahiplerinin ürünlerinin bir bölümünü yurt dışına satmaları

9) Ülkemizde, nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) İklim koşullarının B) Yer şekillerinin C) Sanayi kuruluşlarının D) Bitki örtüsünün

10) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki kırsal kesimden kentlere olan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi

B) Tarım alanlarında sulama olanaklarının artması

C) Tarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaş-ması

D) Tarım alanlarının erozyon nedeniyle verimsiz hâle gelmesi

11) Başbakanlık GAP İdaresi tarafından 1995 yılından itibaren açılmaya başlanan ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)'ların kuruluş amacı, aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak, yoksul­luğu azaltmak

B) Az gelişmiş bölgelerde yeni sanayi tesislerinin açıl­masını sağlamak

C) Anne ve babası ölmüş kız ve erkek çocuklarının ih­tiyaçlarını karşılamak

D) Okuryazar nüfus oranını artırmak için yaşlılara oku­ma yazma kursları açmak

12) "Millî Eğitim Bakanı, son on yılda 206 bin 289 derslik yaptırıldığını bildirdi. Bakan, 1996 yılından itibaren son 10 yılda yapılan dersliklerden 156 bin 102'sinin kamu kaynaklarıyla, 50 bin 187 dersliğin ise vatandaşların katkısıyla yaptırıldığını belirtti."

Yukarıdaki açıklama, aşağıdakilerden hangisine ör­nek olarak gösterilebilir?

A) Eğitim yatırımlarının tamamen devletin görevi olduğuna

B) Eğitim faaliyetlerinde devlet - vatandaş işbirliğinin olduğuna

C)Eğitim faaliyetlerinin vakıf ve derneklerin denetimin­de olduğuna

D) Derslik sayısının yetersiz olmasının eğitim faaliyet­lerinin aksamasına neden olduğuna

13) Aşağıdakilerden hangisi, bir kişinin yerleşme ya da seyahat hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

A) Kamu mallarını korumak B) Suç işlenmesini önlemek

C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak D) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak

14) Ülkemiz, anayasamızda da belirtildiği üzere sosyal bir devlettir. Sosyal devlet özelliği ta­şıyan ülkeler, vatandaşlarına bazı hizmetle­ri hiçbir karşılık beklemeden yapmak zorun­dadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sos­yal bir devlet olan ülkemizde, devletin vatandaşına karşı yerine getirmesi gere­ken ödevlerden değildir?

A) Parasız eğitim B)Ücretsiz sağlık hizmeti C) Sosyal güvence D) İş imkanı sağlama

15) Çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu nüfusa bağımlı nüfus adı verilmektedir. 14 yaşın altındaki çocuklar ile 64 yaşın üzerindeki yaşlı nüfus bağımlı nüfus olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde bağımlı nüfus oranı fazladır.

Buna göre, ülkemizde bağımlı nüfus oranı­nın fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) İşsizlik oranının azalmasına B) Doğum oranlarının azalmasına

C) Ortalama ömür süresinin kısalmasına D) Kişi başına düşen millî gelirin düşmesine

16) Aşağıdakilerden hangisi, beyin göçü olarak nitelen­dirilebilir?

A) Ahmet Bey'in çalıştığı kurumun taşınması nedeniy­le başka bir ile yerleşmesi

B) Şehirdeki fabrikada iş bulan Mithat Bey'in köyün­den ayrılıp şehre yerleşmesi

C) Hasan ve ailesinin yaz mevsiminde pamuk tarlasın­da çalışmak amacıyla Adana'ya gitmesi

D) Üniversitede biyoloji alanında ders veren Ali Bey'in çalışmalarını sürdürmek için yurt dışına gitmesi

17) Türkiye'de, 1927 yılında yapılan cumhuriyetin
ilk nüfus sayımında kadın nüfusun erkek nü­fustan fazla olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açık­lanabilir?

A) Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla

B) Ortalama yaşam süresinin kısa olmasıyla

C) Ülkenin savaşlardan yeni çıkmış olmasıyla

D) Aile planlaması uygulamalarının yaygın ol­masıyla

18) Aşağıdaki tabloda dört ayrı merkezin nüfus miktarları ile yüz ölçümleri verilmiştir.

Merkez

Nüfus miktarı

Yüzölçümü

A

100.000

100

B

200.000

200

C

50.000

10

D

120.000

600

Buna göre, tabloda verilen merkezlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazla­dır?

A) D B) C C) B D) A

19)Türkiye'deki nüfus dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyı bölgelerimiz iç bölgelerimize göre daha sık nüfuslanmıştır.

B) İş bulma olanaklarının fazla olduğu iller yoğun nüfuslanmıştır.

C) Endüstri bitkilerinin tarımının yaygın olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır.

D) Dağların yüksek kesimleri ile yer şekillerinin enge­beli olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.