17 Eylül 2009 Perşembe

Ünite:2- 7.Sınıf - Ülkemizde Nüfus - Test-3

1) Ülkemizdeki nüfus hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir

A) İstanbul ve çevresinde nüfus yoğundur. Çünkü sanayi gelişmiştir.

B) Tuz Gölü çevresinde nüfus seyrektir. Çünkü iklim kuraktır

C) Muğla ve çevresinde nüfus yoğundur. Çünkü turizm gelişmiştir

D) Erzurum ve çevresinde nüfus seyrektir. Çünkü yer şekilleri engebeli ve iklim koşulları serttir

2) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki gö­çün özelliklerinden değildir?

A) İç göç, genelde köyden kente doğru ol­maktadır.

B) Ülkemizden, başka ülkelere beyin göçü yaşanmaktadır.

C) Ülkemiz, gelişmiş batı ülkelerinden sü­rekli göç almaktadır.

D) Güney kıyılarımız yazın mevsimlik göç almaktadır.

3) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfu­sun eğitim durumuyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Okuryazar nüfus içinde herhangi bir okul bitirmeyenler de vardır.

B)Okuryazar nüfus içinde en yüksek oran üniversite mezunlarına aittir.

C) Günümüzde erkeklerdeki okuryazarlık ora­nı kadınlarınkinden daha yüksektir.

D) Cumhuriyetin ilk yıllarına göre günümüz­deki okuryazar nüfus oranı daha yüksektir

4) Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi, tüm faali­yetlerini devlet yardımı almadan hayırsever vatan­daşların yardımlarıyla yürütmektedir?

A) Fen Lisesi B) Darüşşafaka Lisesi C) Askerî Liseler D)Endüstri Meslek Lisesi

5) Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği yer­lere çeşitli nedenlerle Anadolu'daki insanla­rı yerleştirmiştir. 1900'lü yıllarda bu insanlar tekrar Anadolu'ya göç etmek zorunda kal­mışlardır.

Balkan Türklerinin tekrar Anadolu'ya göç etmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Ad ve soyadlarının zorla değiştirilmesi B) Anadolu'ya özlem duymaları

C) Geleneklerine göre yaşamalarının en­gellenmesi D) Türkçe konuşmalarının engellenmesi

6) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de genel nüfus sayımları yapılmasının amaçlarından biri değildir?

A) Nüfusun ne kadar olduğunu ve ne kadar arttığını saptamak

B) Konutlarda kullanılan yapı malzemelerinin türlerini belirlemek

C) Okuryazar sayısını ve nüfusun öğrenim durumunu belirlemek

D) Nüfusun ne kadarının kadın, erkek, çocuk ve çalışacak yaşta olduğunu belirlemek

7) İstanbul, ülkemizde nüfusun en yoğun oldu­ğu yerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun İs­tanbul'da ortaya çıkardığı olumsuz so­nuçlardan değildir?

A) İşsizliğin artması B) Trafikte sorunların yaşanması

C) Tüketimin artması D) Konut sıkıntısının yaşanması

8) Ülkemizde tarım alanlarının az olduğu yer­lerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangi­sinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?

A) Ege B) Doğu Anadolu C) İç Anadolu D) Marmara

9) Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşla­rın temel haklarından biri de eğitim hakkıdır. Bu konuda devletin yerine getirmesi gereken bazı görevleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, devletin eğitim konusundaki görevleri arasında yer almaz?

A) Okul açmak B) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak

C) Eğitim kadrosunu yetiştirip görevlendirmek D) Maddi olanakları yetersiz olan öğrencilere iş olanağı sağlamak

10) ) Ülkemizde sağlık kurumlarındaki yeşil kart uygula­ması, kimlerin yararlanması için çıkarılmıştır?

A) Bağ - Kur'a prim ödeyenlerin

B) Sigortalı olarak çalışan işçilerin

C) Emekli Sandığı'na üye olan memurların

D) Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesinde olmayan fakir vatandaşların

11) Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nin(ÇATOM) öncelik­le GAP bölgesinde kurulmasında, aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Sosyal kalkınmanın yetersiz olması B) Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması

C) Okuryazar nüfus oranının yüksek olması D) Ulaşım ve iletişim olanaklarının fazla olması

12) Aşağıdakilerden hangisi, özel işletme, ku­ruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bak­makla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlayan kurumdur?

A) Bağ kur B) Emekli Sandığı

C) Sosyal Sigortalar Kurumu D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku­rumu

13) Devletin vatandaşlarına karşı görevlerinden biri de çalışma haklarını koruma ve gözetmesidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devle­tin çalışanlara karşı olan görevlerine örnek olarak gösterilebilir?

A) Çalışanların örgütlenmesini önlemek

B) Çocuk yaştaki işçilerin çalışmasının teşvik etmek

C) Çalışma koşullarını ve saatlerini işverenin isteğine göre belirlemek

D) Çalışanların sosyal güvenlik kuruluşların­dan yararlanmalarını sağlamak

14) Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere yapılan göçlerin sonuçlarından biridir?

A) Tarımsal üretimin azalması

B) Kentlerde gecekondu semtlerinin ortaya çıkması

C) Kırsal kesime yapılan yatırımların artış göstermesi

D) Tarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaş­ması

15) Aşağıdakilerden hangisi iç göçlerden do­layı nüfusun hızla arttığı yerlerde yaşa­nan sorunlardan değildir?

A) Plansız kentleşme B) Turizm gelirlerinin artması

C) İşsizliğin artması D) Altyapı sorunlarının yaşanması

16) Aşağıdakilerden hangisi, devletin anayasada belirtilen vatandaşların eğitim ve öğre­nim hakkını korumaya yönelik uygulamala­rından biri değildir?

A) Çalışanlara sosyal güvence sağlamak

B) Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğren­cilere burslar verilmesi

C) Okul yaptıran özel şirketlerin bu konudaki harcamalarının tamamının vergilerinden düşürülmesi

D) İlköğretimin tüm erkek ve kız vatandaşlar için zorunlu olması ve devlet okullarında parasız olması

17) Türkiye'de, sayım yıllarına göre nüfus miktarı sü­rekli azalan bir merkezle ilgili, aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A) Dışarıya göç vermektedir. B) Konut yapımı azalmaktadır.

C) Nüfus yoğunluğu azalmaktadır. D) Sanayi tesislerinin sayısı sürekli artmaktadır

18) Devletimizin ekonomik imkânlarının yetersiz olması nedeniyle özellikle ilköğretime yöne­lik devlet-vatandaş iş birliğiyle çeşitli projeler yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde eği­tim alanında gerçekleştirilen projelerden değildir?

A) Eğitime Destek Kampanyası B) Temel Eğitime Destek Programı

C) Haydi Kızlar Okula Kampanyası D) GAP Projesi

19) Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin aşırı nüfuslanmasının beraberinde getireceği so­runlar arasında gösterilemez?

A) Çevre kirliliğinin artması B) Trafik sorunlarının artması

C) Yeni iş kollarının ortaya çıkması D) Alt yapı yatırımlarının yetersiz kalması

20) Türkiye'de, belli dönemlerde yapılan nüfus sayımla­rının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi başına düşen millî geliri hesaplamak

B) İllere göre konut tiplerini ve yerleşme tiplerini belirlemek

C) Ülkemizin kalkınması için yapılacak plan ve programlara veri oluşturmak

D) Sanayi tesislerinde ve tarım sektöründe çalışan nü­fus miktarını tespit etmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.