14 Kasım 2009 Cumartesi

ÜNİTE:3 (8.Sınıf) YA İSTİKLAL YA ÖLÜM - Test-2

1.Gümrü Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Sarıkamış Türkiye'ye bırakıldı. Ermeniler, Doğu Anadolu'daki toprak taleplerinden vazgeçtiler. Ermenistan, TBMM'yi tanıdı.

Buna göre, Gümrü Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) TBMM diplomatik bir başarı kazanmıştır.

B) Ermeni sorunu büyük ölçüde çözülmüştür.

C) İşgal altındaki toprakların bir kısmı kurtarılmıştır.

Ermeni Devleti ortadan kalkmıştır.

2.Fransa, I. Dünya Savaşı'ndan sonra Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bir kısmını işgal etmişti. Türk halkının şiddetli direnişi karşısında zor anlar yaşamış, TBMM kuvvetlerinin I. ve II. İnönü Savaşlarında Yunanlıları yenme­ si üzerine TBMM ile anlaşmak üzere Anka­ra'ya bir elçi göndermiştir. Ancak bu sırada düzenli ordunun

Kütahya - Eskişehir Savaşlarını kaybetmesi üzerine görüşmeleri kesmiştir. TBMM'nin Sakarya zaferinden sonra görüş­ meleri yeniden başlatan Fransa, Ankara Ant­laşması ile Güneydoğu Anadolu'dan çekilme­yi kabul etmiştir.

Yalnızca bu bilgilere bakarak aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkenin bütünlüğü, milletin bağımsızlığı askeri başarılar sonunda kazanılmıştır.

B) Askeri başarılar diplomatik başarılara ortam hazırlamıştır.

C) Fransa, Sakarya Savaşı'nda TBMM'yi desteklemiştir.

D) TBMM'nin askeri başarıları Fransa'nın emellerinden vazgeçmesine neden olmuştur.

3. Kütahya - Eskişehir Savaşlarının yenilgiyle sonuçlanması üzerine TBMM, başkomutanlık yet­kisiyle birlikte meclisin yetkilerini bir süreliğine de Mustafa Kemal'e vermiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gös­termektedir?

A) Meclisin dağıtılacağını

B) Mücadelenin kazanılmasına olan inancın yitirildiğini

C) Mustafa Kemal'e güvenildiğini

D) Milli egemenliğin gerçekleştirilmesinden vazgeçildiğini

4.Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra; Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalanarak, doğu sınırla­rı kesinleşmiş ve sınırların güvenliği sağ­lanmıştır. Fransa ile Ankara Antlaşması yapılarak, güney cephesi kapanmış ve sınırların güvenliği sağlanmıştır.

Buna göre, Kars ve Ankara Antlaşmasının Batı Cephesi açısından en önemli faydasının aşağıdakilerden hangisi olduğu söyle­nebilir?

A) TBMM'nin yaptığı antlaşmalar olmasının

B) Doğu ve güneydeki birliklerin Batı Cephesi'ne kaydırılmasına ortam hazırlamasının

C) Ermeni sorununun çözümüne katkı sağlamasının

D) Fransa ile yapılan savaşın sona ermesinin

5.İtilaf Devletleri, TBMM'nin doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlara, batıda Yunanlılara karşı elde ettiği başarılar üzerine Londra'da bir konferans düzenlemişlerdir. TBMM'nin de davet edildiği konferansta, Sevr Antlaşması'nın bazı maddeleri gözden geçirilmiştir.

Buna göre, Londra Konferansının toplan­ması ve yapılan görüşmeler aşağıdakiler­den hangisini kanıtlamaktadır?

A) Sevr Antlaşması'nda değişiklikler yapılabileceğini

B) TBMM'nin bütün isteklerinin kabul edileceğini

C) Misak-ı Milli kararlarının aynen uygulanacağını

D) Sevr Antlaşması'nın daha da ağırlaştıracağını

6.Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sırasında alınan kararların halka duyurulmasına doğrudan katkıda bulunmamıştır?

A) Anadolu Ajansı'nın kurulması

B) Temsil Heyeti'nin İrade-i Milliye gazetesini çıkarması

C) Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması

D) Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlanması

7.Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce Başkomutan olan Mustafa Kemal'in yayınladığı Tekâlif-i Milliye Emirlerine göre;

Her aile bir çift çarık, çorap ve bir takım el­bise verecek Bütün teknik elemanlar ordu hizmetine gi­recek Herkes elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde orduya teslim edecekti.

Buna göre, Tekâlif-i Milliye Emirleri için aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ordunun eksiklerinin giderilmek istendiği

B) Milli seferberlik özelliği taşıdığı

C) Halkın topyekun mücadeleye çağrıldığı

D) İlk kez devletçilik ilkesinin uygulandığı

8.Mustafa Kemal Paşa, "Tam bağımsızlık bizim bugün üzerimize aldığımız görevin ruhudur. Haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bunu elde etmeden barış ve huzura ka­vuşacağımız kanısında değiliz. Eğer millet bu­na razı olsaydı, iki yıldan beri süren bu savaşa hiç gerek kalmazdı." demiştir.

Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki antlaşma­lardan hangisine tepki gösterdiği söylene­bilir?

A)Mudanya Ateşkes Anlaşması'na

B)Sevr Antlaşması'na

C)Kars Antlaşması'na

D)Moskova Antlaşması'na

9.I. İnönü Savaşı'nın kazanılması halkın, TBMM'ye ve düzenli orduya olan güvenini artırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler?

A)Londra Konferansı'nın yapılması

B)II. İnönü Savaşı'nın yapılması

C)Askere alım işlemlerinin hızlanması ve as­kerden kaçmaların azalması

D)İngilizlerin Yunan ordusunu desteklemesi

10.TBMM'nin Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kazandığı başarılar İtilaf Devletleri'nin Anadolu'nun işgali konusunda görüş ayrılıklarına düşmelerine neden olmuştur.

Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonraki gelişmelerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?

A)Fransa'nın, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapıp Güneydoğu Anadolu'dan çekilmesi

B)Yunanlıların savunma durumuna geçmesi

C)Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la Kars Antlaşması'nın imzalanması

D)Mustafa Kemal'e mareşallik rütbesi verilmesi

11.Büyük Taarruz sonunda elde edilen başarılar, Türk Milli Mücadelesi'nin amacına ulaşmasını sağlamış, işgalci güçler Türk yurdunda barınamayacaklarını kabullenmişlerdir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?

A)Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapılması

B)Saltanatın kaldırılması

C)Mustafa Kemal'in Başkomutan olması

D)İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi tanıması

12.Yunanlılar, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra işgal ettikleri yerleri ellerinde tutabilmek için geniş çaplı savunma hatları oluşturmuşlardır.

Yunanlıların bu tutumu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)Türk ordusunun gücünün tükendiğini

B)Ele geçirdikleri yerlerde verimli toprakların olduğunu

C)Taarruz üstünlüğünü kaybettiklerini

D)İtilaf Devletleri'nin, Yunanlıları desteklemekten vazgeçtiklerini

13.I. İnönü Savaşı sonunda;

I. İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na davet etmişlerdir.

II. Türk halkının düzenli orduya güveni artmış, askere alım işlemleri hızlanmıştır.

III. Sovyet Rusya ile diplomatik görüşmeler başlamış ve Moskova Antlaşması imzalanmıştır.

Bu gelişmelerden hangisi ya da hangileri TBMM'nin dış politikadaki etkinliğinin arttığını gösterir?

A) Yalnız l B) Yalnız II

C) I ve III D) I, II ve III

14.Kurtuluş Savaşı sırasında;

I. Maraş, Antep, Urfa gibi illerin kendi çabalarıyla düşman işgalinden kurtulması

II. Halkın Tekâlif-i Milliye Emirlerine uyması

III. Düzenli orduya katılan asker sayısının sü­rekli artması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine ka­nıt olabilir?

A)Halkın kurtuluş mücadelesine inandığına

B)Düşman işgalinin uzun sürdüğüne

C)Yabancı işgal ve müdahalesinin kısa za­manda sona erdiğine

D) İstanbul Hükümeti ile TBMM'nin bazı ko­nularda birlikte hareket ettiğine

15.I. ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'un kazanılması İtilaf Dev­letleri arasında Anadolu'nun işgali konusunda anlaşmazlıklar çıkmasına neden olmuş, itilaf Devletleri arasında kesin ayrılıklar başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olamaz?

A) İngiltere'nin, Yunanistan'ı desteklemesi

B) Fransa'nın, Sakarya Savaşı sonunda TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yapması

C)Fransa'nın, Büyük Taarruz'dan sonra İngiltere’nin TBMM'ye karşı destek çağrılarını kabul etmemesi

D) II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanların Anadolu'dan çekilmesi

16.Moskova Antlaşması'nda;

I. Sovyet Rusya, TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır.

II. İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.

III. Sovyet Rusya, Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla TBMM'nin Gürcistan ve Erme­nistan'la yaptığı antlaşmaları tanıyacaktır. Hükümleri yer almıştır.

Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili,

I. Taraflar siyasal alanda birbirini tanımıştır.

II. Sınır sorunları karşılıklı olarak çözülmüştür. III. Misak-ı Milli tamamen gerçekleşmiştir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

17.Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapılarak doğu sınırlarının güvenliği kesin olarak sağlanmıştır. Fransa ise TBMM ile Ankara Antlaşması'nı yaparak Güney Cephesi'ni boşaltmıştır.

Bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?

A)Osmanlı saltanatı sona ermiştir.

B)Askeri başarılar, siyasal başarılara ortam hazırlamıştır.

C)TBMM'nin dış politikada etkisi artmıştır.

D)Yeni Türk Devleti, bağımsızlık mücadelesinde başarılı olmuştur.

18. I. İnönü Savaşının;

I. Türk halkının TBMM'ye olan güvenini artır­ması

II. itilaf Devletleri'nin TBMM'yi Londra Konfe­ransına davet etmesi

III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması'nın imzalanması

IV. Askere alım işlemlerinin hızlanması

sonuçlarından hangileri, TBMM'nin Avrupa devletleri tarafından tanındığına kanıt ola­rak gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV

19.Mustafa Kemal Paşa, Sakarya zaferinden sonra yenilmiş olan düşmanı hemen takip edip, işgal edilen yerleri kurtarmak yerine, yaklaşık bir yıl süren taarruz hazırlıklarına başlamıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir yol izle­mesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Yunanlıların savunma durumuna geçmesi

B)İtilaf Devletleri'nin tepkisinden çekinmesi

C)İstanbul Hükümeti'nin taarruzu destekle­memesi

D) Sakarya Meydan Savaşı'nda ordunun kay­naklarının çoğunun tükenmiş olması

20.İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'ndan sonra TBMM'yi Londra Konferansı'na çağırdığında Mustafa Kemal ve arkadaşları konferansta bir anlaşma olmayacağını biliyordu.

Buna rağmen TBMM'nin Londra Konferansı'na temsilci göndermekle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A)Türk halkının haklılığını dünya kamuoyuna duyurmayı

B)Türk tarafının barış yanlısı olduğunu göstermeyi

C)TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamayı

D) Sevr Antlaşması'nı kabul ederek savaşı sona erdirmeyi

21.Kuvayı Milliye'nin,

I. Suçlu gördükleri kişileri cezalandırmaları

II. Bağımsız hareket etmeleri

III. İşgallere karşı kurulmaları

özelliklerinden hangisi veya hangileri dü­zenli ordunun kurulmasını zorunlu hale ge­tirmiştir?

A) Yalnız l B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

22.Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşacağını ve Misak-ı Milli'nin büyük ölçüde gerçekleşeceğini açıkça göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olamaz?

A)Fransızların, Ankara Antlaşması ile Anadolu'nun işgalinden vazgeçip Güney Cephe­si'ni boşaltması

B)İtalyanların, Anadolu'dan tamamen çekilmesi

C)Kafkas Cumhuriyetleri-ile Kars Antlaşması'nın yapılarak doğu sınırının kesinlik ka­zanması

D) Yunanlıların, Batı Anadolu'da kuvvetli savunma hatları kurması

23. I. ve II. İnönü zaferleri sonunda Türk halkının TBMM'ye karşı güveni artmış, askere alım işlemleri hızlanmıştır.

• Kütahya - Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi üzerine düzenli ordunun kaldırılıp Kuva-yı Milliye'nin yeniden kurulması, Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir.

Bu iki olayın sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Kazanılan ve kaybedilen savaşların iç poli­tikayı etkilediği

B)Türk halkının TBMM'yi desteklemediği

C)TBMM'nin otoritesinin yetersiz olduğu

D)Kaybedilen savaşın kazanılan savaşlardan daha büyük olduğu

24.Mudanya Ateşkes Anlaşması, Türk milleti için diplomatik bir başarıdır.

Ateşkes'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

A)İstanbul ve Doğu Trakya'nın savaş yapılmadan kurtarılması

B)Misak-ı Milli sınırlarına büyük ölçüde ulaşılması

C)Boğazlar ve çevresinde İtilaf Devleti askerlerinin kalacak olması

D)İstanbul'un yönetiminin TBMM'ye bırakılması

25.İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı'nda Yunan ordularının başarısız olması üzerine düzenledikleri Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti'ni de çağırmışlardır. İstanbul Hükümeti'nin dele­geleri arasında Mustafa Kemal Paşa'nın veya yetki vereceği bir kişinin de yer alabileceğini bildirmişlerdir.

İtilaf Devletlerinin bu tutumları aşağıdaki­lerden hangisini göstermektedir?

A)TBMM Hükümeti'nin varlığını tanımak istemediklerini

B)Sevr Antlaşması'ndan tamamen vazgeçtiklerini

C)İstanbul Hükümeti ile TBMM arasındaki ayrılığı sona erdirmek istediklerini

D) Yunanistan'ı desteklemekten vazgeçtiklerini

26.Ermeniler, Gümrü Antlaşması ile, Kars ve çevresinin Türkiye'ye verilmesini kabul etmişler­dir. Ayrıca Doğu Anadolu'daki toprak istekle­rinden vazgeçerek Misak-ı Milli'yi tanımışlardır.

Bu bilgilere göre,

I. TBMM, Ermenilere üstünlük sağlamıştır.

II. Rusya ile TBMM arasında ittifak yapılmıştır.

III. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır.

yargılarından hangisi veya hangilerine ula­şılamaz?

A) Yalnız l B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

27.Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra Sovyet Rusya ve Fransa; TBMM ile birer antlaşma yapmışlardır. İngiltere ise ateşkes ve barış önerisinde bulunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermez?

A)Kurtuluş Savaşı'nın amacına ulaşmakta olduğunu

B)İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunu

C)TBMM'nin dış politikada saygınlığının arttığını

D) İtilaf Devletleri ile Sovyet Rusya'nın birlikte hareket ettiğini

28.I. İnönü Savaşı'ndan sonra Türk halkının düzenli orduya güveni artmıştır. Bu zaferden son­ra askere alım işleri hızlanmış, askerden kaç­malar da azalmıştır.

Buna göre I. İnönü zaferinin aşağıdakiler­den hangisine doğrudan katkıda bulundu­ğu savunulabilir?

A)İnkılâp hareketlerinin kolaylaşmasına

B)Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına

C)Devletin savunma gücünün artmasına

D) Ermeni sorununun çözüme kavuşturulma­sına

29. Aşağıdaki diyagramda Kurtuluş Savaşı sıra­sındaki bazı gelişmeler verilmiştir:

Kuva-yı Milliye’den

düzenli orduya geçilmesi

+

Tekâlifi Milliye Emirlerinin yayınlanması

+

Doğu ve

Güney Cephelerinin

kapanması

=

?

Buna göre, diyagramdaki "?" yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?

A)II. İnönü Savaşı'nı Türkler kazanmıştır.

B)Batı Cephesi güçlenmiştir.

C)Cumhuriyet ilan edilmiştir.

D) Anadolu'da kongreler düzenlenmiştir.

30.Mudanya Ateşkesi ile, istanbul ve Boğazların idaresi TBMM'ye bırakılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A)Osmanlı Devleti'nin sona erdiğine

B)Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiğine

C)İtilaf Devletleri arasında çatışmalar yaşandığına

D) Sevr Antlaşması'nın uygulanmaya başlandığına

31.Mustafa Kemal, II. İnönü Savaşı'ndan sonra Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta, "...Siz orada yalnız düşmanı değil, aynı zamanda milletin kötü giden talihini de yendiniz. Düşmanın yurdumuzda yayılma hır­sı, direncinizin ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu." demiştir.

Mustafa Kemal'in gönderdiği bu telgrafa dayanarak II. İnönü Savaşı için, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)II. İnönü Savaşı'nı Türkler kazanmıştır.

B)İsmet İnönü büyük bir komutandır.

C)İsmet İnönü, II. İnönü Savaşı'ndan sonra Meclis başkanlığına seçilmiştir.

D) II. İnönü Savaşı Türk halkının mücadele isteğini artırmıştır.

32. I. İnönü Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM'yi Londra Konferansı'na çağırmışlardır.

II. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalya, Anadolu'yu boşaltmaya karar vermiştir.

Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunmuşlardır.

Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)Türk milli mücadelesi başarıya ulaşma yolundadır.

B)Kazanılan başarılar TBMM'nin saygınlığını artırmaktadır.

C)TBMM'nin başarıları İtilaf Devletleri arasında ayrılıklara yol açmıştır.

D)Osmanlı Devleti, TBMM'yi desteklemiştir.

33. I. 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması ile Anadolu'nun bir kısmı İtalya ve Yunanistan'a verildi.

II. Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya ve Fransa Anadolu'yu boşalttı.

III. Fransa, 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıdı.

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)Anadolu'nun işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığı

B)İtilaf Devletleri'nin Sevr Antlaşması'nın uygulanamayacağını anladığı

C)itilaf Devletleri arasında zamanla görüş ayrılıklarının çıktığı

D) İngiltere ve Yunanistan'ın amacına ulaştığı

34.İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonun­da ilk defa TBMM'yi Londra Konferansı'na davet ettiler. Amaçları Sevr Antlaşması'nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı'nın bir sonuç verme­yeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği halde TBMM adına bir heyet gönderdi.

Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A)Osmanlı Hükümeti'nin yanında olduğunu göstermek

B)Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak

C)Anadolu'da isyanların çıkmasını önlemek

D)Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek

35.Birinci İnönü Muharebesi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye – Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşma­sı imzalandı.

Kurtuluş Savaşı'na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.

B)Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.

C)TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği'ne karşı kazanmıştır.

D)Anadolu'daki tüm işgaller sona ermiştir.

36.Türk ordularının Doğu ve Güney cephelerinde­ki işgalci devletlere karşı başarıları sonrasın­da, Batı Cephesinde yapılan Birinci İnönü Savaşı'nı da kazanmış olmaları, İtilâf Devletlerini telaşlandırmış, ortaya çıkan bu yeni durumu görüşüp değerlendirmek ve Sevr Antlaşması'nı yeniden gözden geçirerek Türklere kabul ettirmek için Londra'da bir konferans düzenle­me kararı almışlardı. İtilaf Devletleri bu konfe­ransa İstanbul Hükümetiyle birlikte TBMM'yi de çağırmışlardır.

İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdakiler-den hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A)Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmek

B)iki tarafı birbirine düşürerek Sevr Antlaşmasını Türklere kabul ettirmek

C)Sevr Antlaşmasının maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu oluşturmak

D)Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek

37.Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan son­ra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı. Bu­nunla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlene­cekti. Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı. Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu.

Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?

A)Kuva-yı Milliye ruhunun sona erdiğine

B)Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine

C)Millî mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine

D)Kuva-yı Milliye birliklerinin yetersiz görüldüğüne

38. Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustosla Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip et­mek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!" emrini verdi.

Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak

B)Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak

C)Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak

D) itilaf devletlerini oyalamak

ÜNİTE:3 (8.Sınıf) YA İSTİKLAL YA ÖLÜM - Test-1

1- Kurtuluş Savaşının önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz, 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın sevk ve idare ettiği meydan muharebesiyle düşman kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan hem kaçan Yunan kuvvetlerini takip etmek hem de onların toparlanmalarına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!” emrini verdi.
Buna göre, Büyük Taarruzun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk ordusunun güçlenmesi için zaman kazanmak B) Yunanlıları tamamen Anadolu topraklarından atmak
C) Yunan ordusuna karşı savunma hattı oluşturmak D) İtilaf devletlerini oyalamak

2-Türk ordularının Doğu ve Güney cephelerindeki işgalci devletlere karşı başarıları sonrasında, Batı Cephesinde yapılan Birinci İnönü Savaşı’nı da kazanmış olmaları, İtilâf Devletlerini telaşlandırmış, ortaya çıkan bu yeni durumu görüşüp değerlendirmek ve Sevr Antlaşması’nı yeniden gözden geçirerek Türklere kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenleme kararı almışlardı. İtilaf Devletleri bu konferansa İstanbul Hükümetiyle birlikte TBMM’yi de çağırmışlardır.
İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?

A) Osmanlı Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmek
B) İki tarafı birbirine düşürerek Sevr Antlaşması’nı Türklere kabul ettirmek
C) Sevr Antlaşması’nın maddelerini yeniden belirleyecek komisyonu oluşturmak
D) Yeni kurulacak olan Türk devletinin oluşum şartlarını görüşmek


3- İtilaf Devletleri, hazırladıkları Sevr Antlaşması’nın metnini Osmanlı Devleti’ne imzalatmak isteyince, Osmanlı Padişahı da, Meclis-i Mebusan’ın kapalı olması nedeniyle, İstanbul’da aydınlardan ve devlet adamlarından oluşan Saltanat Şûrası’nı toplayarak antlaşma şartlarını incelettirmiştir. Toplantı sonunda antlaşma şartları kabul edilmiş, Paris’e giden Türk heyeti Sevr Barış Antlaşması’nı imzalamıştır.

Osmanlı Padişahının bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir?
A) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar çalışmasını sağlamayı
B) TBMM’nin Osmanlı Devleti’yle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi
C) Sevr Antlaşmasını imzalama sorumluluğunu Saltanat Şurası üyeleriyle paylaşmayı
D) İtilaf Devletleriyle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi

4- İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonunda ilk defa TBMM’yi Londra Konferansı’na davet ettiler. Amaçları Sevr Antlaşması’nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nın bir sonuç vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği halde TBMM adına bir heyet gönderdi.
Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin yanında olduğunu göstermek B) Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak
C) Anadolu’da isyanların çıkmasını önlemek D) Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek

5- Birinci İnönü Muharebesi sonunda Sovyetler Birliği ile TBMM arasında sınırları belirleyen ve dostane ilişkiler kuran bir antlaşma imzalandı. Sakarya zaferinden sonra da Türkiye-Suriye sınırını çizen ve Fransızların işgal ettikleri yerlerden çekilmesini öngören Ankara Antlaşması imzalandı.
Kurtuluş Savaşı’na ilişkin bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
B) Ulusal mücadelenin haklılığı Batılı devletler tarafından kabul edilmiştir.
C) TBMM ilk askeri başarısını Sovyetler Birliği’ne karşı kazanmıştır.
D) Anadolu’daki tüm işgaller sona ermiştir.

6 Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonucunda Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa TBMM’de eleştirilere hedef olmuştu. Mecliste Mustafa Kemal’e inananlar ordunun başına geçmesini istiyorlardı. TBMM,5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal’e hem başkomutanlık görevinin verilmesi hem de meclisin tüm yetkilerini kullanmasını kabul etmişti. Mustafa Kemal bu yetkileri kullanarak ordunun eksiklerini ulusun özverisi sayesinde giderdi. Sakarya’da başlatılan ölüm kalım savaşını kazandı ve ulusun bağımsızlık isteğini güçlendirdi.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Düzenli ordunun kurulması için hazırlıklara başlanmıştır.
B) Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun gereksinimleri karşılanmıştır.
C) Mustafa Kemal’in bütün emirleri TBMM kararı olarak kabul edilmiştir.
D) Türk ordusu yeni başarılar kazanmıştır.

7- Anlaşma Devletleri 1917 yılında Rusya’da kurulan yeni Sovyet yönetiminin savaştan çekilmesini kabul etmedi ve eski çarlık yönetimi yanlılarının başlattıkları iç savaşı destekledi. Anlaşma Devletlerinin, Anadolu’da başlattığı işgallerden de rahatsız olan Sovyet Rusya, Türk Kurtuluş Savaşı’na ilgi gösterdi ve TBMM Hükümeti ile dostluk kurmak istedi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya’nın, TBMM Hükümeti ile siyasi ilişkiler başlatmasında etkili olmuştur?
A) Yeni yönetim biçimini Anadolu’da yaymak B) Dünya barışına katkıda bulunmak
C) Anadolu’daki hareketin Rusya’ya yayılmasını engellemek D) Ortak düşmana karşı işbirliği yapmak

8- Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devleti’nin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansı’na katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemli sonucu yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.
Bu durum, aşağıdaki, yargılardan hangisiyle açıklanabilir?
A) Tam bağımsızlık, ekonomik ve siyasal bağımsızlıkla mümkündür.

B) Askeri başarıları, siyasi başarılar izler.
C) Siyasi zaferlerin kalıcılığı, ekonomik zaferlere bağlıdır.

D) Ekonomik yönden güçlü devletler, askeri ve siyasi yönden de güçlüdürler.


9- Sakarya Meydan Muharebesi’nden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, “millî vergiler” adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.
Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal’e aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini kullanma B) Ordu ve millet işbirliğini sağlama
C) Çabuk karar alma ve uygulama D) İnkılapları kolayca gerçekleştirme

10-TBMM;
I. İnönü Zaferi sonrasında Sovyet Rusya
• ile Moskova Antlaşması’nı;
Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa
• ile Ankara Antlaşması’nı
Büyük Taarruz sonrasında İngiliz, Fransız ve
• İtalyan generallerinin katılımıyla Mudanya Ateşkesi’ni imzalamıştır.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) TBMM’nin siyasi kazanımlarında askerî başarıların rolü vardır.
B) Türklerin İtilaf Devletleriyle barış yapmasını Sovyet Rusya sağlamıştır.
C) İtilaf Devletlerince işgale uğrayan yerlerin bir kısmı kurtarılmıştır.
D) TBMM Hükümeti’nin askerî başarıları mağlup devletlerce tanınmıştır.

11- Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalya, Fransa ve İngiltere’nin desteklediği Yunanistan kuvvetleri Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. Fakat TBMM Hükümeti’nin İkinci İnönü Savaşı’ndaki başarısından sonra İtalya, Sakarya Savaşlarından sonra da Fransa, Anadolu’daki kuvvetlerini geri çekmeye başladı.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yunanistan İngiltere’nin desteğini kaybetmiştir.
B) TBMM Hükümeti’nin askeri başarıları işgalci devletleri caydırmıştır.
C) İtalya ve Fransa TBMM’ye karşı birlikte hareket etmiştir.
D) Anadolu’da Yunan işgali sona ermiştir.

12- Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra Türk ordusu geri çekilmiştir. Ordunun geri çekilişinin TBMM’de büyük tartışmalara yol açması üzerine Genel Kurmay Başkanlığı, bunun taktik gereği olduğunu açıklamıştır.
Genel Kurmay Başkanlığının açıklamasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi daha çok destekler?
A) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
C) TBMM yetkilerinin geçici olarak Mustafa Kemal’e verilmesi
D) Bundan sonra yapılan savaşın kazanılmış olması

13- Türk milletinin, sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) TBMM’nin açılması B) Lozan Antlaşması’nın yapılması
C) Başkumandan Meydan Savaşı’nın kazanılması D) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

14-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından biri değildir?

A) İsmet İnönü general oldu B) Mustafa Kemal’e gazi unvanı verildi.
C) Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı. D) Rusya ile Kars antlaşması imzalandı.

15-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?

A)TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması B)Fransızlarla Ankara antlaşmasının imzalanması
C)Batı sınırlarımızı güvenlik altına almamız D)Boğazları, işgal kuvvetlerinden kurtarmamız

16-Kurtuluş savaşında aşağıdaki illerimizin hangisinin kurtarılmasında düzenli orduların payı yoktur?
A)İzmir B)Aydın C)Kütahya D)Gaziantep

ÜNİTE:2 (8.Sınıf) MİLLİ UYANIŞ-YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER- Test-2

1. l. Dünya Savaşından sonra imzalanan ant­laşmalardan yürürlüğe konulmayan tek ant­laşma Sevr'dir.

Bu antlaşmanın yürürlüğe girmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Padişahın antlaşmayı benimsememesi B) TBMM'nin bu antlaşmayı, kabul etmemesi

C) Gizli olarak yapılması D) Wilson ilkeleriyle bağdaşmaması

2. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Misak-ı Millî kararlarını alması İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul'un işgalinin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?

A) Ankara'da TBMM'nin açılmasına B) Padişahın güçlenmesine

C) Sevr'in Türk milletince kabul edilmesine D) İtilâf devletlerinin TBMM'yi tanımalarına

3. TBMM ilk açılışında "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." ve "TBMM'nin üstünde bir güç yoktur." ilkelerini kabul etmiştir.

Bu ilkelerle aşağıdakilerden hangisinin etkisi yok edilmek istenilmiştir?

A) Halifelik makamının B) Osmanlı padişahlığının C) itilaf devletlerinin D) İsyancı güçlerin

4. l. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan han­gisi yeni bir devlet kurmaya doğru gi­dildiğinin göstergesi değildir?

A) Hükümet kurmak gereklidir. B) Ulusal iradeyi meclise egemen kılmak esastır.

C) Yasama ve yürütme mecliste toplanmıştır. D) İşgallere karşı çıkılacaktır.

5. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?

A) Halkın din duygularının kışkırtılması

B) Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Ke­mal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi

C) Mustafa Kemal'in asi sayılması D) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması

6. Sivas Kongresi'nde vatanın parçalanmasını önlemek için kurulmuş olan bütün millî cemi­yetler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı altında birleştirildi.

Aynı kongre sonunda bu cemiyet adına söz söyleme ve iş görmeye yetkili bir kurul da oluşturuldu.

Bu kurul, aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM B) Temsil Heyeti C) Mebusan Meclisi D) Felah-ı Vatan Grubu

7. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi İstanbul yönetimince halkın din duygularının kul­lanılması sonucu çıkan ayaklanma değildir?

A) Bolu - Düzce - Hendek Ayaklanmaları B) Yozgat Ayaklanması

C) Çerkez Ethem Ayaklanması D) Konya Ayaklanması

8. Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır?

A) Ulusal birliği gerçekleştirme B) Düzenli bir ordu kurma

C) Vatanı düşmanlardan kurtarma D) Halifeliği kaldırma

9. İlk TBMM’de hem TBMM üyeleri hem de Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri vardı. Bunun nedeni nedir?

A) Ulusal iradeye ters düşmemek B) Mecliste çok üye bulundurmak

C) Deneyimli diplomatların da meclise katıl­masını sağlamak D) Seçilmiş milletvekillerinden yararlanmak

10. İlk TBMM Cumhuriyet ilanı edilene kadar hem yasa çıkarmış hem kurduğu hükümetle yasa­ları uygulanmış hemde milletvekillerinin görev aldığı istiklal Mahkemeleriyle yargı görevini yerine getirmiştir.

TBMM'nin bu güzelliğini aşağıdakilerin han­gisi ile açıklayabiliriz?

A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi B)TBMM'nin üstünde güç olmayışı

C) Düzenli ordunun önemi D) Kuvvetler birliği ilkesi

11. TBMM açıldıktan sonra, O'na karşı Anado­lu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkarılmıştır. Bu isyanların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu'da Amerikan mandasını egemen kılmak

B) Mustafa Kemal'i görevden uzaklaştırmak

C) TBMM'nin İstanbul'da toplanmasını sağla­mak

D) TBMM'nin otorite ve gücünü zayıflatmak, çalışamaz hale getirmek

12. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ayaklanmaları önlemek için aldığı tedbirlerden değildir?

A) Osmanlı yönetiminin yapacağı işlemler ge­çersiz sayılmıştır. B) Osmanlı yönetimiyle işbirliği yapmıştır.

C) Şeyhülislâmın fetvasına karşı fetva yayın­lamıştır. D) İstiklâl Mahkemeleri kurulmuştur.

13. TBMM'nin açılışından 6 gün sonra 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarma­sının nedeni nedir?

A) Siyasî gücünü göstermek B) Osmanlı yönetimini yıkmak

C) Halifeliği kaldırmak D) Ayaklanmaları bastırmak

14. TBMM açıldıktan sonra, Türk halkı birçok ayak­lanmalar çıkarmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların çıkış nedenlerinden biri olamaz?

A) TBMM'yi yıkıp yeni bir devlet kurmak

B) Padişahın kışkırtması

C) İtilâf devletlerinin boğazları egemenlikleri altında tutmak istemesi

D) Mustafa Kemal’in gıyaben yargılanarak ölüm cezasına çarptırılması

15. Aşağıda verilenlerden hangisi l. TBMM'nin kuruluş amaçlarından biri olarak kabul edilemez?

A) Ulusal egemenliği sağlamak B) İşgalci düşmanları yurttan atmak

C) İşgal ordularını ve padişah hükümetini denetlemek D) Yeni bir hükümet kurmak

16. Osmanlı yönetimi tarafından Kuva-yi Milliyeyi yok etmek amacıyla oluşturulan ordu hangisidir?

A) Ahmet Anzavur ordusu B) Çerkez Ethem kuvvetleri

C) Kuva-yi İnzibatiye ordusu D) Millî Aşiret kuvvetleri

17. TBMM tarafından düzenli ordunun oluşturul­masının nedenleri arasında hangisi yoktur?

A) Kuva-yi Milliye’nin Yunan Ordusunu durdu­ramaması B) Kuva-yi Milliye’nin disiplinsiz olması

C) Kuva-yi Milliye’nin bazı olumsuz davranış­ları D) Kuva-yi Milliye’nin Osmanlı yönetimince idare edilmesi

18. TBMM açıldıktan sonra Anadolu'da ayaklanmaların çıkarılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli orduya katılmama B) TBMM'ni ortadan kaldırmak

C) Halkın din duygularını sömürme D) Boğazları ele geçirme

ÜNİTE:2 (8.Sınıf) MİLLİ UYANIŞ-YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER- Test-1

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arkasından itilâf devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar.

İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-yı Milliye B) Kuva-yı Seyyare C) Kuva-yı inzibatiye D) Tekallifi Milliye

2. Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını gecikti­riyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır?

A) Ali Fuat Paşayı Batı cephesi komutanlığına atamak B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak

C) Düzenli bir ordu kurmak D) Mitingler yapmak

3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul’dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevre­sindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşa­ğıdaki görevlerden hangisi verilmiştir?

A) Yıldırım Orduları Komutanlığı B) 9. Ordu müfettişliği

C) Başkomutanlık yetkisi D) Hareket Ordusu komutanlığı

4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığı­na kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmesi C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi

5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi’nin oluşumu aşağıdakilerden hangi­sinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Balıkesir - Alaşehir Kongreleri B) Havza - Amasya Genelgeleri

C) Erzurum - Sivas Kongreleri D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi

6. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir.

Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır?

A) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve ka­rarı kurtaracaktır. B) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

C) Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. D) Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir.

7. işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı.

Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabili­rdi?

A) Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi. B) En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu.

C) Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı. D) Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı.

8.Tarihçiler, Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulu­sal olduğunu söylerler.

Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır?

A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi

B) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil bütün Türkiye’yi kurtarmayı amaçlaması

C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması

D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması

9. Temsil Kurulu ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk uzlaşma nerede olmuştur?

A)Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması B) Amasya görüşmelerinin yapılması

C) Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması D) işgallere karşı yurdun birlikte savunulması

10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplan­masına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?

A) Havza Genelgesinde B) Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde

C) Erzurum Kongresinde D) Amasya Genelgesinde

11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında 20 - 22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar?

A) Temsil Kurulu gücünü göstermiştir.

B) İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır.

C) Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır.

D) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırıl­mıştır.

12. Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir.

İtilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır.

Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandır­mıştır?

A) Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini B) TBMM'nin Ankara'da açılmasını

C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini D) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını

13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur?

A) Kararları kabul etmişlerdir. B) Kararların geri alınması istenmiştir.

C) İstanbul resmen işgal edilmiştir. D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır.

14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ankara'nın daha güvenli olması B) Ulaşım ağının yeterli olması

C) İstanbul'a yakın olması D) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını gös­termek

15. l. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerini getirememektedir.

II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya du­yuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir.

Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden han­gisi amaçlanmaktadır?

A) Laik bir devlet düzeni B) Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırıl­ması

C) Halifelik makamının kaldırılması D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması

16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilmeyeceği söylenmiş ve karşı çıkılmıştır.

Manda ve himayenin kabul edilmesi duru­munda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye gi­rerdi?

A) Vatanın bütünlüğü B) Ülkenin ekonomik zenginlikleri C) Ulusal bağımsızlık D) Düzenli ordunun kurulması

17. Sevr Antlaşması Türk milletine yok eden ve Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı. İtilaf Devletleri İstanbul'un Türklerin elinden alınabileceğini de şartlara bağlıyorlardı. İstanbul aşağıdaki şartların hangisi yerine getirilmezse Türklerin elinden alınacaktı?

A) Kapitülasyonların kaldırılması halinde

B) Osmanlı Devleti'nin antlaşma hükümlerine uymaması durumunda

C) Bazı devletlere yeni kapitülasyon hakkı verilmesi

D) İstanbul'daki asker sayısının azaltılması

18. itilaf Devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz?

A) Sovyet Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek

B) Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek

C) Anadolu’daki Türkleri Ermeni ve Kürt saldırılarından korumak

D) Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek