14 Kasım 2009 Cumartesi

ÜNİTE:2 (8.Sınıf) MİLLİ UYANIŞ-YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER- Test-1

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının hemen arkasından itilâf devletleri vatanımızı yer yer işgale başladılar.

İşte bu nedenle, vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olarak ortaya çıkan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-yı Milliye B) Kuva-yı Seyyare C) Kuva-yı inzibatiye D) Tekallifi Milliye

2. Kuva-yı Milliye birlikleri arasında komuta birliği sağlanamaması vatanın kurtarılmasını gecikti­riyordu. Bundan dolayı TBMM aşağıdaki hangi önlemi almıştır?

A) Ali Fuat Paşayı Batı cephesi komutanlığına atamak B) Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmak

C) Düzenli bir ordu kurmak D) Mitingler yapmak

3. Mustafa Kemal'e, hem O'nu İstanbul’dan uzaklaştırmak, hem de Samsun ve çevre­sindeki karışıklıkları önlemek amacıyla aşa­ğıdaki görevlerden hangisi verilmiştir?

A) Yıldırım Orduları Komutanlığı B) 9. Ordu müfettişliği

C) Başkomutanlık yetkisi D) Hareket Ordusu komutanlığı

4. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığı­na kavuşması için yapılan ilk çağrı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmesi C) Sivas Kongresi D) Havza Genelgesi

5. Yunanlılara karşı batıda oluşturulan "Batı Cephesi’nin oluşumu aşağıdakilerden hangi­sinin sonucunda gerçekleşmiştir?

A) Balıkesir - Alaşehir Kongreleri B) Havza - Amasya Genelgeleri

C) Erzurum - Sivas Kongreleri D) Amasya Genelgesi - Amasya Görüşmesi

6. Amasya Genelgesi'nin Kurtuluş Savaşımız içindeki en önemli yeri; savaşın amaç, gerekçe ve yöntemini belirtmesidir.

Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşının yöntemi nasıl açıklanmıştır?

A) Ulusun bağımsızlığını ulusun azim ve ka­rarı kurtaracaktır. B) Sivas'ta ulusal bir kongre toplanacaktır.

C) Ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. D) Ulusun bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü tehlikededir.

7. işgallere karşı bulundukları yörelerin haklarını koruyan milli cemiyetler Sivas Kongresi'nde birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı.

Eğer bu birleşme yapılmasaydı, Türk ulusu aşağıdaki sonuçların hangisi ile karşılaşabili­rdi?

A) Vatan savunması daha kolay yapılabilirdi. B) En güçlü cemiyet diğerlerine egemen olurdu.

C) Yurdumuz, Anadolu Selçuklu Devleti gibi parçalanırdı. D) Manda yönetimi ile kurtuluş sağlanırdı.

8.Tarihçiler, Erzurum Kongresi'nin toplamış açısından yöresel fakat kararları açısından ulu­sal olduğunu söylerler.

Kararlarının ulusal olduğu aşağıdaki açıklamaların hangisi ile anlaşılır?

A) Alınan kararların padişah yönetimini eleştirmesi

B) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu'yu değil bütün Türkiye’yi kurtarmayı amaçlaması

C) Alınan kararların işgalci devletlere bildiri özelliği taşıması

D) Alınan kararların sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçerli olması

9. Temsil Kurulu ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk uzlaşma nerede olmuştur?

A)Damat Ferit Paşa'nın görevden ayrılması B) Amasya görüşmelerinin yapılması

C) Sivas Kongresi kararlarının yayınlanması D) işgallere karşı yurdun birlikte savunulması

10. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta millî bir kongrenin toplan­masına ilk defa nerede kararlaştırılmıştır?

A) Havza Genelgesinde B) Balıkesir - Alaşehir Kongrelerinde

C) Erzurum Kongresinde D) Amasya Genelgesinde

11. İstanbul hükümeti ile Temsil Kurulu arasında 20 - 22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya görüşmelerinin önemini aşağıdaki hangi seçenek en doğru şekilde açıklar?

A) Temsil Kurulu gücünü göstermiştir.

B) İstanbul hükümeti Temsil Kurulunun hukukî varlığını tanımıştır.

C) Temsil Kurulu, İstanbul hükümetine baskı yapmıştır.

D) Mustafa Kemal'in tutuklanma emri kaldırıl­mıştır.

12. Son Osmanlı Meclisi, Erzurum ve Sivas Kongrelerindeki kararları vatan sınırlarını belirleyen belge (Misak-ı Milli) olarak kabul etmiştir.

İtilaf devletleri ise bu karar üzerine Osmanlı Meclisini kapatmıştır.

Osmanlı Meclisi'nin dağıtılıp kapatılması aşağıdaki oluşumlardan hangisini hızlandır­mıştır?

A) Kuva-yi Milliye'nin güçlenmesini B) TBMM'nin Ankara'da açılmasını

C) Milli Cemiyetlerin birleşmesini D) Kurtuluş Savaşı'nın başlamasını

13. Misak-ı Milli'ye İtilâf devletlerinin gösterdiği tepki ne olmuştur?

A) Kararları kabul etmişlerdir. B) Kararların geri alınması istenmiştir.

C) İstanbul resmen işgal edilmiştir. D) Mustafa Kemal tutuklanmıştır.

14. Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ankara'nın daha güvenli olması B) Ulaşım ağının yeterli olması

C) İstanbul'a yakın olması D) İstanbul hükümetine bağlı olmadığını gös­termek

15. l. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görevi yerini getirememektedir.

II. Milletin sesini ve haklılığını Dünyaya du­yuracak milli bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Yukarıda Amasya Genelgesi'nin iki maddesi verilmiştir.

Bu iki maddeye göre aşağıdakilerden han­gisi amaçlanmaktadır?

A) Laik bir devlet düzeni B) Kuva-yi Milli'ye birliklerinin yaygınlaştırıl­ması

C) Halifelik makamının kaldırılması D) Bağımsız, milli bir hükümet kurulması

16. Erzurum Kongresi'nde manda ve himayenin kabul edilmeyeceği söylenmiş ve karşı çıkılmıştır.

Manda ve himayenin kabul edilmesi duru­munda aşağıdakilerden hangisi tehlikeye gi­rerdi?

A) Vatanın bütünlüğü B) Ülkenin ekonomik zenginlikleri C) Ulusal bağımsızlık D) Düzenli ordunun kurulması

17. Sevr Antlaşması Türk milletine yok eden ve Türk vatanını parçalayan bir antlaşmadır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacaktı. İtilaf Devletleri İstanbul'un Türklerin elinden alınabileceğini de şartlara bağlıyorlardı. İstanbul aşağıdaki şartların hangisi yerine getirilmezse Türklerin elinden alınacaktı?

A) Kapitülasyonların kaldırılması halinde

B) Osmanlı Devleti'nin antlaşma hükümlerine uymaması durumunda

C) Bazı devletlere yeni kapitülasyon hakkı verilmesi

D) İstanbul'daki asker sayısının azaltılması

18. itilaf Devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız Ermenistan ve Kürdistan Devletleri kurulmasını istiyorlardı.

Aşağıdakilerden hangisi bu konudaki amaçlarından biri sayılamaz?

A) Sovyet Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemek

B) Anadolu Türklüğünü, Orta Asya Türkleri ile ilişkisini keserek yok etmek

C) Anadolu’daki Türkleri Ermeni ve Kürt saldırılarından korumak

D) Kendilerine bağlı Ermeni ve Kürt devletleri ile Sovyet Rusya'yı ve Orta doğu ülkelerini kontrol edebilmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.